Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 10 2015

nestlee
03:38
4164 ec9b 500
Reposted fromsztefanix sztefanix
nestlee
02:39
To nie jest tak, że dzisiaj chcesz, jutro masz.
— Eldo

July 09 2015

nestlee
20:43
nestlee
20:42

July 08 2015

nestlee
09:11
Całowaliśmy się jak wariaci, było nam dobrze, byliśmy szczęśliwi jak dzieci...
I co, powie mi pani, że to nic nie znaczyło? Że to wszystko mija, ot tak, jak fatamorgana?
Nie. To coś znaczyło.
— O mnie się nie martw, s02e10
Reposted fromobliviate obliviate viagoodtime goodtime
nestlee
05:32
3145 e8d7
Reposted fromarwen arwen viainherownway inherownway

July 07 2015

nestlee
06:45
to straszne jak można zmarnować tyle dni czekając na Kogoś 
Reposted fromkabliukai kabliukai
nestlee
06:13
nestlee
06:13
2313 20f9 500

July 06 2015

nestlee
15:13
5017 7539 500
nie solić gołębi
Reposted frompankamien pankamien viajok jok
12:34
nestlee
08:54
9360 13a6
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
nestlee
04:57
1289 6b4a
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
nestlee
04:53
2887 5dbd
Reposted fromunsteadyshy unsteadyshy viainherownway inherownway
nestlee
04:52
Przyzwyczaiłam się, że jeśli chcę z kimś być, to go nie ma. Sama muszę się sobą zająć.
— Małgorzata Halber
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viasectum-sempra sectum-sempra

July 02 2015

06:25
1398 a41f
Reposted fromnadziejawkawie nadziejawkawie viaHigh-Key High-Key
nestlee
05:40
5564 a136 500
Reposted fromkjuik kjuik viaHigh-Key High-Key
nestlee
05:30
1511 46fb 500
Reposted fromHarderthanaRock HarderthanaRock viaHigh-Key High-Key
nestlee
05:09
8503 aa21 500
Reposted fromsomuchhappiness somuchhappiness viaHigh-Key High-Key

July 01 2015

nestlee
06:07
2598 1146
Reposted fromthinredline thinredline viaHigh-Key High-Key
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl