Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 07 2017

nestlee
12:17
Zawsze wyglądaj tak jakbyś miała spotkać miłość swojego życia albo najgorszego wroga.
— Coco Chanel
Reposted fromwaflova waflova viacomiendolirica comiendolirica

July 06 2017

nestlee
11:48
8588 ffdd 500
Reposted fromvandalize vandalize
11:22
8708 7403
Reposted fromnoisetales noisetales viaoski oski
09:59
5584 5830 500
Reposted fromjottos jottos viawybuchmuzgu wybuchmuzgu
nestlee
09:59
6931 ec8c
Reposted from12-10-2014 12-10-2014 viaholymoly holymoly
nestlee
09:55
Reposted from1985 1985 viaretaliate retaliate
09:55
7899 1087
Reposted fromshitsuri shitsuri viacomiendolirica comiendolirica

July 03 2017

nestlee
12:31
I tak właśnie ucieka nam czas bez wzajemnego narzucania
— usłyszane, tak życiowe
nestlee
12:24
7094 d23a

June 29 2017

nestlee
10:49
1199 8cc1 500
Reposted fromfriends friends
nestlee
10:23
Nie musimy przecież być z kimś razem, żeby czuć się z nim związanym bardziej niż z kimkolwiek w świecie.
— T. Bernhard
nestlee
10:17
0687 9b3a 500
Reposted fromcalifornia-love california-love viabanshe banshe
nestlee
10:04
0188 7bfc
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viakrainakredek krainakredek
nestlee
09:52
6747 347e

June 28 2017

nestlee
12:37
08:43
8637 dafb
08:43
Każdy z nas chociaż raz szukał miłości w przyjaźni.
— Vixen (via polski-rap-cytaty)
08:38
2602 d775 500
nestlee
08:38
 Jak to jest mieć kogoś, kto Cię kocha?
nestlee
08:02
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl