Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 16 2018

nestlee
14:09
9592 e851
Reposted fromblackheartgirl blackheartgirl viaodyssey odyssey
nestlee
14:08
Lubię mieszkać sama i słuchać głośno muzyki, i kąpać się przy otwartych drzwiach, i śpiewać przy sprzątaniu, i gotować sobie sama obiad, i jeść z serialem, i czytać książkę, i sama wszystko sprzątać, i wynosić sama śmieci...
Ale zasypianie sama każdego dnia to najsmutniejsza rzecz na świecie.
— zbk.
Reposted fromzabka zabka viadepresja depresja
nestlee
13:43
8861 956c
Reposted fromkarahippie karahippie viatobecontinued tobecontinued
nestlee
13:43
nestlee
13:38
6876 ca44 500
Reposted fromsmoke11 smoke11 viakaesekuchen kaesekuchen
nestlee
12:38
8422 e39a 500
Reposted fromparafina parafina viasectum-sempra sectum-sempra
nestlee
12:37
Zazwyczaj ludzie zmieniają się z dwóch powodów: albo życie dużo ich nauczyło, albo zbyt wiele razy zostali zranieni
— .
Reposted fromAyumi Ayumi viasectum-sempra sectum-sempra
nestlee
12:32
Reposted fromFlau Flau viaoski oski
nestlee
12:29
Jakże chętnie ludzie rezygnują z siebie. To zrozumiałe, bo siebie trudno znieść.
— Sławomir Mrożek, Małe Listy.
Reposted frommhsa mhsa viasmutnazupa smutnazupa
nestlee
12:27
3763 b04f 500
Reposted frommesoup mesoup viaoski oski
nestlee
12:25
Chcę cieszyć się tym co mam tu i teraz, ale czegoś brakuje.
— iyl
Reposted fromifyouleave ifyouleave viasectum-sempra sectum-sempra
nestlee
12:25
nestlee
12:25
Nie należał do mnie, a jednak przerażała mnie myśl, że go stracę.
— richard paul evans.
Reposted fromrol rol viasectum-sempra sectum-sempra
nestlee
12:24
nestlee
10:57
znajdźmy się już wreszcie
— 11:57
Reposted fromfrytkatosia frytkatosia viakoniamonia koniamonia
nestlee
10:55
Jesteś człowiekiem szczęśliwym, który bywa smutny czy smutnym, który bywa szczęśliwy?
— S.Silverstein
Reposted fromniewychowana niewychowana viakoniamonia koniamonia
nestlee
10:54
5854 815d 500
nestlee
10:53
Zamiast czekać i analizować,  zrozum że brak odpowiedzi i zaangażowania to też odpowiedź.
— trudno
Reposted fromwhoknows whoknows vianikotyna nikotyna
nestlee
10:51
Reposted fromFlau Flau viaoski oski
nestlee
10:47
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl